top of page

Etický kodex pedagogického pracovníka 

1. Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a demokracie, a to podle svých dosažených znalostí a dovedností.

2. Pedagogický pracovník je morálně bezúhonný a je si vědom skutečnosti, že jeho chování je vzorem pro žáky a tomu přizpůsobuje své chování a vyjadřování.

3. Pedagogický pracovník rozvíjí intelektuální, emocionální a společenský potenciál každého žáka.

4. Pedagogický pracovník neupřednostňuje žádného žáka, je spravedlivý a aplikuje rovný přístupke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé.

5. Pedagogický pracovník podporuje rozvoj schopností a dovedností žáka podle jeho možností sohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností.

6. Pedagogický pracovník nesmí zneužívat svého postavení vůči žákům.

7. Pedagogický pracovník vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k výuce.

8. Pedagogický pracovník nakládá obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy jich nepoužije v neprospěch žáka či posílení své pozice.

9. Pedagogický pracovník spolupracuje s rodiči, buduje důvěru a respektuje právo na soukromí.

10. Pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjí své profesní kompetence. Vedení školy toto

sebevzdělání podporuje, umožňuje a řídí. Své poznatky pedagogický pracovník předává kolegům a snaží se je uplatnit ve výchovně vzdělávacích činnostech ve škole.

11. Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími odborníky i laiky v zájmu vzdělávání žáků.

12. Pedagogický pracovník by měl vystupovat v zájmu pravidel zaměstnavatele.

13. Pedagogický pracovník preferuje v pracovním kolektivu týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na strategie a cíle školy. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení.

14. Pedagogický pracovník má právo na informace o dění ve škole a má právo se vyjad

řovat ke všem záležitostem týkajících se chodu školy.

bottom of page