607 735 907

Odloučené pracoviště při Masarykově nemocnici

Poslání školy při nemocnici

Odloučené pracoviště Základní školy speciální v Masarykově nemocnici pečuje o děti a žáky  ve věku povinné školní docházky, nemocné a zdravotně oslabené, v rozsahu závislém na jejich zdravotním stavu, léčebném režimu a materiálních podmínkách. 

 

Hlavní snahou  speciálních pedagogů  je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit se bez problémů do  školní činnosti. Naším cílem však není jen výuka, ale i starost o pohodu dítěte  a zpříjemnění pobytu v nemocnici.

Při individuální a speciální péči se  bere ohled na přání rodičů, zájmy a  potřeby dětí.  Nabízí se i   poradenství směřující k  řešení stresových situací.

V rámci možností se vytvářejí   optimální podmínky pro posílení psychické odolnosti nemocného dítěte.  Tendence  maximálně zpříjemňovat  pobyt dítěte působí jako prevence hospitalizmu.


Podmínky výuky  v nemocnici

Zařazení do výuky a rozsah zátěže školní prací stanoví ošetřující lékař a je vyžadován písemný souhlas rodičů.  V zájmu plynulé návaznosti na práci kmenové školy je dobré, má-li dítě (zejména žáci mladšího školního věku) sebou i informaci o posledním probíraném učivu.

 

Vzhledem k rekonstrukci nemocnice není k dispozici žádná místnost určená speciálně  pro školní výuku dětí, kde by byla možná kolektivní  výuka podle rozvrhu hodin.   Učitelé docházejí k jednotlivým dětem na jednotlivá oddělení nejen v rámci dětské kliniky, ale i na některá specializovaná oddělení v rámci  nemocnice, a přednostně se věnují dlouhodobě nemocným žákům.

Způsob výuky v nemocnici

Při výuce  je respektován vzdělávací program všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákům. S žákem navazujeme na probírané učivo v kmenové škole, zjistíme-li mezery v učivu, látku objasníme a poté pokračujeme ve výuce nového učiva. Doplňováním    mezer ve výuce se odstraňují stresory spojené se školní neúspěšností. Redukují se tak  spouštěče  psychosomatických poruch. Hravou formou se pomáhá dětem probouzet a nalézat kladný vztah ke vzdělávání a ke škole.

Pro výuku jsou s úspěchem používány  interaktivní PC programy, které  proměňují učení v zábavu.

Na druhém stupni je možné k výuce používat e-learningový  projekt www.zaskolou.cz., kde se děti učí samostatnosti při sebevzdělávání. Pokud mají v nemocnici své vlastní notebooky, mohou  pracovat navíc  i samostatně bez přímého dohledu učitele.  Pro přímou  práci  s vyučujícím jsou k dispozici notebooky, které nemocnice dostala od nadace  Kapka naděje.

Jestliže je žák v nemocnici jen na několik dnů, spoléháme na informace od něj případně od rodičů. Trvá-li hospitalizace delší dobu, telefonujeme do školy a žádáme o zaslání učiva např. emailem.

Po propuštění dlouhodobě nemocných dětí z nemocnice posílá naše škola zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období kmenové škole dítěte.

  

Možnosti další výuky pro dlouhodobě nemocné žáky po propuštění z nemocnice

Podle výnosu MŠMT žák, který je v době nemoci vyučován ve škole při nemocnici a je tam klasifikován, nepodrobuje se po návratu do své kmenové školy přezkoušení a škola přebírá klasifikaci za dané období z nemocniční školy.

V případě, že hospitalizace probíhá v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle, odesílá nemocniční škola kmenové škole návrh klasifikace.

Pro případ dlouhodobé školní absence vašeho dítěte v době, kdy je v domácím ošetřování, vás upozorňujeme na možnost žádat kmenovou školu o jeho individuální výuku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

"Žákovi, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy a byl ředitelem školy osvobozen od této povinnosti a je v domácím ošetřování, zajistí ředitel kmenové školy individuální vyučování v potřebném rozsahu.

Zástupce žáka je povinen vytvořit pro individuální vyučování podmínky."

Naše škola  v případě  zájmu zákonných zástupců dítěte a kmenové školy může po vzájemné dohodě poskytovat e-learningové vzdělávání i po dobu domácího ošetřování   po propuštění dítěte z nemocnice.

Také je  poskytována individuální výuka přes internet žákům Speciální základní a Praktické školy  Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, pokud z nějakého vážného důvodu dlouhodobě  nemohou do školy docházet.

Je rovněž  možné si s námi domluvit konzultace  v rámci kontrol u lékaře u nás v nemocnici, na kterých dostává dítě   písemný přehled učiva, které bylo probráno a  ze kterého již nemusí být ve škole  přezkoušeno.

V případě zájmu můžeme poradit ohledně výběru a zakoupení vhodných  výukových programů Terasoft.  Nabízíme také všem dětem přístup do naší vlastní databáze online výukových vzdělávacích programů a her, které mohou používat zdarma na www.ditevnemocnici.poradnazdarma.cz .

Budete-li potřebovat další informace, volejte, prosím, na telefon: 607 735 907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image.png