top of page

777 190 501

Odloučené pracoviště při Masarykově nemocnici

Poslání školy při nemocnici

Odloučené pracoviště Základní školy speciální v Masarykově nemocnici pečuje o děti a žáky  ve věku povinné školní docházky, nemocné a zdravotně oslabené, v rozsahu závislém na jejich zdravotním stavu, léčebném režimu a materiálních podmínkách. 

 

Hlavní snahou  speciálních pedagogů  je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit se bez problémů do  školní činnosti. Naším cílem však není jen výuka, ale i starost o pohodu dítěte  a zpříjemnění pobytu v nemocnici.

Při individuální a speciální péči se  bere ohled na přání rodičů, zájmy a  potřeby dětí.  Nabízí se i   poradenství směřující k  řešení stresových situací.

V rámci možností se vytvářejí   optimální podmínky pro posílení psychické odolnosti nemocného dítěte.  Tendence  maximálně zpříjemňovat  pobyt dítěte působí jako prevence hospitalizmu.


Podmínky výuky  v nemocnici

V nemocnici momentálně není k dispozici žádná místnost určená speciálně  pro školní výuku dětí, kde by byla možná kolektivní  výuka podle rozvrhu hodin.  Učitelé docházejí k jednotlivým dětem na jednotlivá oddělení nejen v rámci dětské kliniky, ale i na některá specializovaná oddělení v rámci  nemocnice, a přednostně se věnují dlouhodobě hospitalizovaným žákům.

 

Způsob výuky v nemocnici

Při výuce je respektován vzdělávací program všech typů škol s možnými úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákům. 

S žákem navazujeme na probírané učivo v kmenové škole, zjistíme-li mezery v učivu, látku objasníme a poté pokračujeme ve výuce nového učiva. Doplňováním mezer ve výuce se odstraňují stresory spojené se školní neúspěšností. Významný čas je věnován procvičování a fixaci již získaných i nových vědomostí. 

Vše se děje hravou formou, čímž  se pomáhá dětem probouzet a nalézat kladný vztah ke vzdělávání a ke škole. Pro výuku jsou s úspěchem používány  interaktivní PC programy, které  proměňují učení v zábavu. Hojně jsou také využívány nejrůznější on line edukační platformy (např. Hravá matematika, matematické on -line hry, Diktáty.cz, On line cvičení.cz, Školákov a další

Pro přímou práci s vyučujícím jsou k dispozici notebooky, které nemocnice dostala od nadace  Kapka naděje.

Jestliže je žák v nemocnici jen na několik dnů, spoléháme na informace od něj případně od rodičů.

 

Trvá-li hospitalizace delší dobu, telefonujeme do školy a žádáme o zaslání učiva např. emailem. Po propuštění dlouhodobě nemocných dětí z nemocnice posílá naše škola zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období kmenové škole dítěte.

Možnosti další výuky pro dlouhodobě nemocné žáky po propuštění z nemocnice

Podle výnosu MŠMT žák, který je v době nemoci vyučován ve škole při nemocnici a je tam klasifikován, nepodrobuje se po návratu do své kmenové školy přezkoušení a škola přebírá klasifikaci za dané období z nemocniční školy.

V případě, že hospitalizace probíhá v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle, odesílá nemocniční škola kmenové škole návrh klasifikace.

Pro případ dlouhodobé školní absence vašeho dítěte v době, kdy je v domácím ošetřování, vás upozorňujeme na možnost žádat kmenovou školu o jeho individuální výuku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

"Žákovi, který pro svůj zdravotní stav nemůže docházet do školy a byl ředitelem školy osvobozen od této povinnosti a je v domácím ošetřování, zajistí ředitel kmenové školy individuální vyučování v potřebném rozsahu.

Zástupce žáka je povinen vytvořit pro individuální vyučování podmínky."

Naše škola  v případě  zájmu zákonných zástupců dítěte a kmenové školy může po vzájemné dohodě poskytovat e-learningové vzdělávání i po dobu domácího ošetřování   po propuštění dítěte z nemocnice.

Také je  poskytována individuální výuka přes internet žákům Speciální základní a Praktické školy  Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, pokud z nějakého vážného důvodu dlouhodobě  nemohou do školy docházet.

Je rovněž  možné si s námi domluvit konzultace  v rámci kontrol u lékaře u nás v nemocnici, na kterých dostává dítě   písemný přehled učiva, které bylo probráno a  ze kterého již nemusí být ve škole  přezkoušeno.

Budete-li potřebovat další informace, volejte, prosím, na telefon: 777 190 501 ( nové číslo)

Pedagogický sbor v nemocnici

I.a II. stupeň Mgr. Jiří HIMMEL

další vyučující Eleonora NOROVÁ 

 

Větší děti - Interna/ JIP / Dětská chirurgie / RHB

bottom of page