top of page

O  škole
 

Filozofie školy

Chceme přesvědčit rodiče o ŠIKOVNOSTI jejich dětí.
Pomůžeme rodičům a dětem vidět KRÁSU kolem sebe.
Dodáme dětem ODVAHU poprat se s nepřízní osudu.

Podporujeme LÁSKU mezi dětmi a rodiči.
Probouzíme v dětech AKTIVNÍ přístup k životu.
Učíme se pomocí HRY.
Chceme dělat rodičům a dětem RADOST.
Jsme OTEVŘENÍ novým přístupům a názorům.
Chceme pomoci pevnému UKOTVENÍ ve společnosti.

 

Motto školy

Podle Komenského by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat. Proto je mottem pro práci v naší škole Komenského „Škola hrou!“ Logo školy je usmívající se slunce, jehož paprsky jsou otevřené dlaně. Symbolizuje ochrannou a vstřícnou péči.

 

Historie školy

Historie Speciální základní školy sahá až do poválečných dní. 1. Zvláštní škola byla v průběhu čtyřiceti let pětkrát přestěhována do různých budov po celém Ústí nad Labem a několikrát také změnila svůj název. 

V posledních deseti letech sídlíme v klidném a příjemném prostředí v ulici Pod Parkem na Severní terase. Škola prochází významnou rekonstrukcí. V této budově máme k dispozici dvě tělocvičny, relaxační místnost, bazén, školní zahradu, hřiště a pavilon pro pracovní vyučování. Ve dvou propojených pavilonech výuka probíhá ve specializovaných učebnách. Máme učebny s datovými tabulemi, učebnu výtvarné výchovy, keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem, logopedickou pracovnu, počítačovou učebnu.

Zázemí je velmi důležité pro realizaci všech výukových programů. Školu navštěvuje 425 žáků. Vzděláváme žáky s různě těžkými handicapy ve školních vzdělávacích programech pro základní školu, pro speciální školu, pro přípravný stupeň a praktickou školu jednoletou.  

 

Výukové programy

Výuka je realiziována v těchto vzdělávacích programech:
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU s pohodou"

Školní vzdělávací program Škola hrou s pohodou poskytuje vzdělání dětem se zdravotním znevýhodněním nebo zdravotním postižením.

V rámci tohoto programu může být vytvořen individuální plán, který odpovídá typu znevýhodnění nebo postižení žáka.

Do vzdělávacího programu jsou přijímáni žáci na základě žádosti zákonného zástupce a na základě doporučení školského poradenského zařízení a obvodního lékaře. Prioritně jsou přijímáni žáci s psychiatrickými diagnózami a poruchou autistického spektra, kteří opakovaně selhávají v základních školách běžného typu. Žáci mohou pracovat v menším kolektivu dětí a mají k dispozici nejen učitele, ale i asistenta pedagoga.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  DRUHOU"
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání  základní škola speciální (vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, PROGRAM PRO REHABILITAČNÍ  TŘÍDY A TŘÍDY PAS)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  TŘETÍ"
Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá
(vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem)

 

Struktura školy

Budova severní Terasa

V přípravném stupni probíhá vzdělávání žáků seš středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. 

V programu pro ZŠ probíhá vzdělávání žáků 1. stupně bez mentálního postižení, s PAS a psychiatrickými diagnózami a žáků s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

V programu základní školy speciální probíhá vzdělávání žáků se  středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem. 

V programu praktické školy jednoleté probíhá vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem.

Ve třídách základní školy je do čtrnácti žáků, ve třídách speciální školy do osmi žáků. Na naší škole máme specializované třídy pro žáky s PAS (autistické třídy), rehabilitační třídy a třídy přípravného stupně. Vzděláváme žáky s tělesným, sluchovým i zrakovým postižením.

Budova Neštěmice

V programu pro ZŠ probíhá vzdělávání žáků 2. stupně bez mentálního postižení, s PAS a psychiatrickými diagnózami a žáků s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

 

Odloučená pracoviště

Odloučené pracoviště Základní školy speciální v Masarykově nemocnici pečuje o děti a žáky nemocné a zdravotně oslabené  ve věku povinné školní docházky. Vzdělávací program – Hrajeme si, nepláčeme a brzy se uzdravíme. Tento program je určen pro děti dlouhodobě upoutané na lůžko. Spolupracujeme s kmenovými školami. K výuce využíváme moderní technologie. Pracujeme elearningovými metodami.
 

Terapeutické programy, součinnost se sociálními službami

Naši žáci se mohou zúčastnit výcviku plavání, her ve vodě, ozdravných pobytů v přírodě, dle sněhových podmínek ilyžařského výcviku. Individuálně se děti se zúčastňují zdravotní tělesné výchovy, individuální logopedické péče, arteterapie a zooterapie.  Ve škole funguje svoz, usnadňující dojíždění handicapovaných žáků.

To nejcennější, co můžeme dětem dát, je společně dobře strávený čas. Jde nám o to, aby děti v naší škole prožily krásná školní léta a naučily se co nejvíce pro samostatný život. Dětem a rodičům v naší škole nabízíme kultivované a bezpečné prostředí. 

 

Pedagogický sbor

Ve velmi kvalitním pedagogickém sboru jsou speciální pedagogové, vychovatelé a  asistenti pedagogů. Tito lidé s dětmi tráví čas nejen při dopoledním vyučování, ale také v odpoledních aktivitách, zaměřených na sportovní, výtvarné, keramické, hudební a dalších činnostech nejen prostorách školy. Děti často vyjíždějí na různé exkurze a výlety.

 

Školní družina

Také ve školní družině je zejména žákům mladšího věku nabízeno mnoho aktivit. Výtvarné a řemeslné práce jsou prezentovány veřejnosti na výstavách a na prodejních trzích. Děti nacvičují krásná vystoupení na vánoční benefiční koncert "Večer pro tiché tlapky" v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad labem. . 

Spolupráce

Aktivně také spolupracujeme se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, kterému nabízíme prostorové zázemí. Spolupracujeme i s místní univerzitou. Studenti UJEP u nás vykonávají svou praxi. 

V prostorách školy je od září 2013 Speciálně pedagogické centrum.

bottom of page